شرکت آیسان تجارت | واردات و صادرات

ارکان آیسان تجارت

مدیرعامل شرکت آیسان تجارت

مهندس مهدی حسن نژادان  

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد  – مدیریت  MBA

« سوابق کاری و مسئولیتی »

*عضو انجمن مدیریت کسب و کار ایران – 1399 الی 1402

*مسئول شورای نمایندگان بیمه سرمد بانک صادرات استان گلستان – 1400 الی 1402

*مدیرعامل شرکت بازرگانی آیسان تجارت جرجان « سهامی خاص » – 1401 الی 1402

*عضو اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران و گلستان – 1401 الی 1402

*مسئول کمیته آموزش و بازرگانی مرکز استراتژیک «OSM» معاونت استانداری

استان گلستان و فرمانداری ویژه شهرستان گنبدکاووس – 1401 الی 1402

*عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران وگرجستان – 1401 الی 1402

*عضو انجمن جوانان کارآفرین استان گلستان – 1402 

« سوابق تدریس »

*مدرس دانشگاه

*برگــزاری ده هــا دوره آمــوزشی مدیریت منابع انسانی ، مدیریت رفتار سازمانی ، بازاریــابی

 و فــروش و… بــرای بیــش از 300 نفــر ازصاحبان و مدیران کسب وکارها

*برگزاری دوره های رفتار شناسی با متد بین المللی DISC برای بیــش از 500 نفــر از شبکــه فــروش

 بیمه ، ارگــان هــای دولتــی و خصوصی و شاغلین صنوف توزیعی و خدماتی

*برگزاری ده ها دوره آموزشی صنعت بیمه در حوزه های بازاریابی ، فروش ، قــوانین ، تیم ســازی

 و… بــرای بیــش از 200 نفــر از ارکــان فروش صنعت بیمه

 « آموزش های گذرانده شده »

 – حوزه مدیریت و بازاریابی :

* اصول سرپرستی در کسب وکار – انجمن مدیریت کسب وکار – 1400

* تدوین برنامه کسب وکار – انجمن مدیریت کسب وکار – 1400  

* مهارت های رفتاری – انجمن مدیریت کسب وکار – 1400  

* نوآوری در کارآفرینی – انجمن مدیریت کسب وکار – 1400  

* بازاریابی تلفنی – انجمن مدیریت کسب وکار – 1400  

* مهارت های دیجیتال مارکتر – انجمن مدیریت کسب وکار – 1400   

* ابزارهای کاربردی بازاریابی و فروش – اتاق بازرگانی ایران – 1401

* نکات کاربردی برند و برندسازی – اتاق بازرگانی ایران – 1401

* مدیریت منابع انسانی در شرکت ها – اتاق بازرگانی ایران – 1401

* آشنایی با ارزهای دیجیتال – اتاق بازرگانی ایران – 1401

* آشنایی با اصول و فنون مذاکرات تجاری – اتاق بازرگانی ایران – 1401

  

 

 

 

– حوزه بازرگانی:

* دانش آموخته مرکز تجارت (  ITC) مرکز دائم صادرات ایران – 1402

* اصول تجارت با اتحادیه اوراسیا با محوریت روسیه – اتاق بازرگانی ایران – 1401

* اصول تجارت با کشور ترکیه – اتاق بازرگانی ایران – 1401

* آشنایی با ساختارها و فرصت های تجاری بازار عمان – اتاق بازرگانی ایران – 1401

* آشنایی با ساختارها و فرصت های تجاری بازار قزاقستان – اتاق بازرگانی ایران – 1401

* دیجیتال مارکتینگ در صادرات  – اتاق بازرگانی ایران – 1401

* نکات کاربردی در واردات کالا- اتاق بازرگانی ایران – 1401

* منبع یابی در صادرات و واردات کالا – اتاق بازرگانی ایران – 1401

* مدیریت تجربه و سفر مشتری – اتاق بازرگانی ایران – 1401

* آشنایی با فرصت های تجاری و سرمایه گذاری کشور عراق – اتاق بازرگانی ایران  – 1401

* آشنایی با فرصت های تجاری و سرمایه گذاری کشورچین – اتاق بازرگانی ایران  – 1401

* آشنایی با فرصت های تجاری و سرمایه گذاری کشور هند – اتاق بازرگانی ایران  – 1401

* آشنایی با قوانین ، مقررات و مراحل صادرات – اتاق بازرگانی ایران  – 1401

هیئت مدیره آیسان تجارت

مدیر عامل

فاطمه حبیب الهی

رئیس هیئت مدیره

مهدی حسن نژادان

 مدیرعامل شرکت آیسان تجارت

امیرمحمد حسن نژادان

نایب رئیس هیئت مدیره

معاونت بازاریابی و فروش

جواد شهرکی

معاون بازاریابی و فروش
مدیر تحقیق و توسعه

‌امین قربانی

سرپرست مدیریت بازاریابی و فروش

معاونت روابط عمومی و امور بین الملل

علیرضا عسکری

معاون روابط عمومی و امور بین الملل

ریحانه رضاشاطری

مدیر روابط عمومی

آیدا طاووسی

مدیر امور بین الملل

معاونت پشتیبانی و حمل و نقل

عرازدردی چپرلی

معاون پشتیبانی و حمل و نقل

محمد لک زائی

مدیر حمل و نقل

مدیر کنترل اموال

معاونت مالی و سرمایه گذاری

‌محمد لک زائی

سرپرست معاونت مالی و سرمایه گذاری

مدیر مالی

مدیر سرمایه گذاری